Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van MijnZorgnet –van het Radboudumc (afdeling IQ Healthcare), gevestigd te Nijmegen – die gelden voor het Gebruiken van MijnZorgnet.

Indien in deze Gebruiksvoorwaarden een volgens onderstaande definities gedefinieerd begrip wordt bedoeld, wordt het begrip aangeduid met een hoofdletter.

Daar waar in deze Gebruiksvoorwaarden “hij” of “zijn” wordt geschreven dient dit tevens gelezen te worden als “zij” respectievelijk “haar”.

Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de rechten en plichten bij Gebruik van MijnZorgnet. Het Privacybeleid van het Radboudumc ten aanzien van MijnZorgnet maakt onverkort deel uit van de Gebruiksvoorwaarden. Door MijnZorgnet te Gebruiken, op welke manier dan ook, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden (inclusief. het Privacybeleid). Bij het aanmaken van een Profiel op MijnZorgnet wordt expliciet om aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden gevraagd.

De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen via MijnZorgnet. Bij wijziging van de Gebruikersvoorwaarden zal u opnieuw gevraagd worden om expliciete aanvaarding van de (gewijzigde) Gebruikersvoorwaarden.

De Gebruiksvoorwaarden zijn in de volgende delen gedeeld:

 1. Algemeen deel voor alle Gebruikers van MijnZorgnet
 2. Aanvullend deel Zorgverleners

A. Algemeen deel voor alle Gebruikers van MijnZorgnet

1. Definities

 1. Account: Alle technische en inhoudelijke informatie die over een Gebruiker binnen MijnZorgnet is opgeslagen (inclusief het Profiel en in het geval van een Zorgnethouder, zijn Zorgnet).
 2. Beschikbaar stellen van Content: het plaatsen of delen van Content binnen MijnZorgnet waardoor dit binnen een Zorgnet Gebruikt kan worden.
 3. Content: teksten, (tekst)bestanden, afbeeldingen, foto’s, beeldopnames, geluidopnames, materialen en alle andere vormen van informatie en gegevens die door een Gebruiker Beschikbaar wordt gesteld aan (andere) (groepen van) Gebruikers (inclusief zichzelf) van MijnZorgnet via modules binnen MijnZorgnet.
 4. Diensten of Modules van Derden: Diensten of internetproducten of modules die door anderen dan het Radboudumc (externe partijen) ter beschikking worden gesteld aan (subgroepen van) Gebruikers van MijnZorgnet via MijnZorgnet.
 5. Gebruiker: de natuurlijke persoon die MijnZorgnet Gebruikt. Daar waar het begrip Gebruiker wordt gehanteerd in deze voorwaarden wordt gedoeld op alle subgroepen van Gebruiker. Binnen Gebruikers zijn de volgende rollen te onderscheiden:
 6. Gebruikersvoorwaarden: Dit document.
 7. MijnZorgnet Gebruiken en Gebruik van MijnZorgnet: het (al dan niet ingelogd) raadplegen van Content en/of het aanmaken en/of bewerken van een Profiel en/of het (via modules) Beschikbaar stellen van Content op MijnZorgnet en/of het Gebruiken van Diensten en Modules van Derden die via MijnZorgnet worden aangeboden.
 8. Profiel: De gegevens die een Gebruiker aan het Radboudumc verstrekt voor het Gebruik en beheer van MijnZorgnet. Een gedeelte van de gegevens in het Profiel is zichtbaar voor alle Gebruikers. 
 9. Single Sign On: dienst die het Radboudumc levert die Gebruikers van MijnZorgnet in staat stelt om via de inlogmethode van MijnZorgnet automatisch in te loggen bij een Dienst of Module van Derden. 
 10. Zorgaanbieder: Een ziekenhuis, verpleeghuis, huisartsenpraktijk et cetera 
 11. Zorgnet: De gebruikte modules, de Content en de relaties met andere Gebruikers (Zorgteamleden) van de Zorgnethouder.
 12. Zorgverlener: Subgroep van Gebruiker. Kenmerkend voor de Zorgverlener is dat hij bij het aanmaken van een profiel wordt geïdentificeerd als zorgverlener en daardoor op MijnZorgnet herkenbaar is als Zorgverlener. Een Zorgverlener kan door een Zorgnethouder worden geautoriseerd als Zorgteamlid van zijn Zorgnet. 
 13. Privacybeleid: Het document met de titel “Privacybeleid MijnZorgnet”. Het Privacybeleid is integraal onderdeel van de Gebruikersvoorwaarden.

2. Dienstverlening Radboudumc via MijnZorgnet

Het Radboudumc biedt Gebruikers van MijnZorgnet de mogelijkheid:

 • om gegevens over gezondheid in een veilige omgeving te verzamelen in aangeboden modules (bijvoorbeeld berichten, dagboeken, eigen bestanden, overleg, leden team, overzicht inzage door leden team et cetera). 
 • een portaal waarbinnen toegang tot Diensten en Modules van Derden wordt geboden, zoals bijvoorbeeld toegang tot een elektronisch patiëntendossier van een Zorgverlener of een Zorgaanbieder, websites en diensten van patiëntverenigingen, Persoonlijke Gezondheidsdossier-diensten, websites en diensten van derden, modules binnen MijnZorgnet ontwikkeld door derden, toegang tot databases van derden et cetera. 
 • een veilige omgeving voor Gebruikers om met anderen binnen een Zorgnet te communiceren en Content te delen en daarmee hun gezondheid centraal te zetten.

Een Zorgnethouder is degene die een Zorgnet start en bevoegd is de Zorgteamleden te autoriseren tot het Zorgnet en aan hen bevoegdheden te geven tot het raadplegen en/of Beschikbaar stellen van Content in modules en tot de toegang tot Diensten en Modules van Derden, voor zover deze Diensten en Modules van Derden beschikbaar zijn voor Zorgteamleden.
Een Zorgteamlid kan binnen het Zorgnet van de Zorgnethouder modules Gebruiken (inclusief Content Beschikbaar stellen), voor zover hiertoe door de Zorgnethouder geautoriseerd. 

Zorgverleners zijn binnen MijnZorgnet als zodanig herkenbaar en kunnen door een Zorgnethouder als Zorgteamlid worden geautoriseerd als Zorgteamlid.

Het Radboudumc reguleert de inhoud van de communicatie of inhoud van de Content door Gebruikers niet inhoudelijk. Omdat MijnZorgnet een communicatieplatform voor en door Gebruikers is, heeft het Radboudumc geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de informatie op MijnZorgnet. Het Radboudumc is daarom niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de inhoud van Content die zij op MijnZorgnet Beschikbaar stellen danwel Content die zij via MijnZorgnet Beschikbaar stellen via Diensten en/of Modules van Derden.

Het Radboudumc faciliteert de infrastructuur, door via MijnZorgnet Diensten en Modules van derden ter beschikking te stellen door het bieden van hyperlinks naar de Diensten van derden op MijnZorgnet en eventueel de mogelijkheid van Single Sign On. Radboudumc is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van deze derden, waaronder de inhoud van de Diensten en/of Modules en/of Content die zij op deze wijze via MijnZorgnet Beschikbaar stellen. Op de Diensten en/of Modules van Derden zijn de (gebruikers)voorwaarden van die Derden van toepassing.

3. Beschikbaarheid MijnZorgnet

Het Radboudumc streeft ernaar dat MijnZorgnet te allen tijde beschikbaar is. Radboudumc zal zich hiervoor inspannen. Desondanks garandeert Radboudumc niet dat MijnZorgnet te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. 

4. Plichten Gebruiker 

Om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden die MijnZorgnet u biedt dient u als Gebruiker, voor eigen rekening en risico, zorg te dragen voor de benodigde apparatuur, software en faciliteiten. De apparatuur moet een origineel en actueel besturingssysteem hebben en de beveiliging van uw computer moet altijd up-to-date zijn. De apparatuur die u gebruikt voor Gebruik van MijnZorgnet moet beveiligd zijn met antivirussoftware en een firewall. Beveilig uw apparatuur met een toegangscode. Zorg ervoor dat niemand anders uw inlogmogelijkheid van MijnZorgnet kan gebruiken. Log altijd uit als u klaar bent met MijnZorgnet.

U staat er jegens het Radboudumc voor in dat u bevoegd bent om MijnZorgnet te Gebruiken. U staat er jegens Radboudumc voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat u zich zult houden aan alle wet -en regelgeving die van toepassing is op Gebruik van MijnZorgnet

U bent als Gebruiker volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor al uw Gebruik, op welke wijze dan ook, van MijnZorgnet. U bent als Gebruiker zelf verantwoordelijk voor uw gebruik van de informatie die u via MijnZorgnet verkrijgt. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en uw gebruik ervan. 

De waarde van medische adviezen via internet is naar zijn aard beperkt. Voor een gericht medisch advies van toepassing op uw specifieke individuele situatie raden wij u altijd aan een afspraak te maken voor het spreekuur van een ter zake kundige medicus.

Zorgverleners zijn niet verplicht om gebruik te maken van MijnZorgnet of om een uitnodiging om toe te treden als Zorgteamlid te accepteren. De bijdrage van Zorgverleners aan MijnZorgnet is geen vervanging van een professionele zorgverlener-patiënt relatie. Content op MijnZorgnet kan ook niet gezien worden als invulling van de op zorgverleners krachtens de WGBO geldende dossierplicht. 

Onverminderd de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden mag uw Gebruik van MijnZorgnet niet:

 • Gericht zijn op ander doelen dan waarvoor MijnZorgnet is opgezet;
 • Op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn;
 • Inbreuk maken op rechten van het Radboudumc of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy;
 • In strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
 • Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van Radboudumc en/of de computersystemen van Radboudumc te omzeilen;
 • Een commercieel karakter hebben, tenzij het Radboudumc hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • Op enigerlei wijze het Gebruik van andere Gebruikers van MijnZorgnet beperken of remmen;
 • Op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Radboudumc en/of een derde.

5. Geheimhouding

Bij Gebruik van MijnZorgnet of bij kennisname van Content via MijnZorgnet verplicht u zich tot vertrouwelijkheid over die gegevens die u in het kader van Gebruik van MijnZorgnet verneemt en waarvan u moet begrijpen dat deze vertrouwelijk moet blijven. 

6. Inloggen 

Om in te loggen op MijnZorgnet en aldus een Profiel aan te kunnen maken als niet-Zorgverlener dient u gebruik te maken van het externe inlogsysteem DigiD. Het gebruik van DigiD is persoonlijk. Voor inloggen op MijnZorgnet is niet toegestaan om een DigiD-machtiging te gebruiken. Op het gebruik van DigiD zijn de gebruiksvoorwaarden van DigiD van toepassing. 
Om in te loggen op MijnZorgnet en aldus een Profiel aan te kunnen maken als Zorgverlener (waardoor u ook als Zorgverlener herkenbaar bent) dient u gebruik te maken van inloggen via de UZI-pas of via een specifieke inlogwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van naam en wachtwoord. Op het gebruik van UZI-pas zijn de gebruiksvoorwaarden van het UZI-register van toepassing. 

Als Gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens en u zult anderen geen toegang verlenen tot MijnZorgnet met behulp van uw inloggegevens. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van uw inloggegevens gebruik maken, met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode totdat u het Radboudumc op de hoogte stelt van ongeoorloofd gebruik. 

Indien u merkt dat er sprake is van misbruik van uw inloggegevens kunt u dat melden aan het Radboudumc, door een e-mail te zenden aan helpdesk@mijnzorgnet.nl.

7. Identificatie

Identificatie van de Gebruiker kan op drie manieren plaatsvinden:

 • Voor Gebruikers die een account aanmaken middels DigiD wordt het Burgerservicenummer gebruikt als identificerend gegeven. 
 • Voor Gebruikers die een account aanmaken met de UZI-pas op naam wordt het UZI-passerienummer gebruikt. Aangezien de UZI-pas enkel wordt uitgegeven aan Zorgverleners conform artikel 3 of 43 van de wet BIG, worden deze Gebruikers geïdentificeerd als zorgverlener op MijnZorgnet.
 • Voor Gebruikers die een account aanmaken op basis van hun BIG-registratie, wordt een validatie uitgevoerd op basis van de door hun ingevoerde gegevens in het BIG-register. Indien deze validatie succesvol is, wordt een validatie uitgevoegd op het ingevulde woonadres van de Gebruiker. Indien ook deze stap succesvol wordt doorlopen wordt de Gebruiker geïdentificeerd als Zorgverlener op MijnZorgnet.

Zorgverleners die niet BIG-geregistreerd zijn kunnen niet als Zorgverlener worden geïdentificeerd op MijnZorgnet. Dit geldt ook voor Zorgverleners die geregistreerd zijn bij andere registers, zoals het Kwaliteitsregister Paramedici.

8. Profiel

Als Gebruiker is het nodig een Profiel aan te maken. Bij de eerste maal inloggen wordt u automatisch gevraagd een Profiel aan te maken. Daarna kunt u altijd het Profiel wijzigen of de mate van openbaarheid wijzigen. U staat er jegens het Radboudumc voor in dat de informatie die u via het Profiel aan Radboudumc verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder uw persoonsgegevens zoals uw naam en uw e-mailadres. U stemt ermee in dat Radboudumc de gegevens in het Profiel opslaat en gebruikt in verband met het beheer van uw Account en dat de gegevens van het Profiel aan anderen Beschikbaar worden gesteld in overeenstemming met de door u gekozen mate van openbaarheid. U stemt er mee in dat een gedeelte van de gegevens in het Profiel (altijd) zichtbaar is voor alle Gebruikers. Raadpleeg voor het gebruik van uw (persoons)gegevens ook het Privacybeleid.

U dient als Gebruiker een weergegeven naam te hanteren die overeenkomt met uw eigen naam. Een niet-zorgverlener mag door de keuze van de weergegeven naam niet de suggestie wekken een Zorgverlener te zijn. U mag geen naam van een andere persoon als weergegeven naam kiezen. 

Als Gebruiker mag u geen Profiel aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Gebruikers jonger dan 16 jaar moeten toestemming hebben van ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel. Door het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden garandeert u dat u ofwel 16 jaar of ouder bent ofwel toestemming hebt van ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel.

9. Content Beschikbaar stellen 

Als Gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor het Beschikbaar stellen en voor de inhoud van uw Content. Omdat het Radboudumc hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt, vrijwaart u het Radboudumc en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van Gebruikers of derden die gebaseerd zijn op de inhoud van de door u Beschikbaar gestelde Content waaronder ook aanspraken wegens onjuistheid, onnauwkeurigheid, ongeschiktheid, onrechtmatigheid, onvolledigheid of niet actueel zijn van de Content. Alle door Radboudumc gemaakte kosten en geleden schade die op enigerlei wijze verband houdt met dergelijke aansprakelijkheden zullen door u worden vergoed. 

Als Zorgnethouder bepaalt u door de wijze van autorisatie van Zorgteamleden in hoeverre de Content die u dan wel Zorgteamleden binnen het Zorgnet Beschikbaar stelt/stellen op MijnZorgnet Gebruikt kan worden door deze Zorgteamleden. De Zorgteamleden kunnen geen autorisaties maken, waardoor door Zorgteamleden Beschikbaar gestelde Content in principe Beschikbaar is voor alle Zorgteamleden in het Zorgnet, tenzij u als Zorgnethouder de Zorgteamleden andere autorisaties heeft gegeven. Een Zorgnethouder bepaalt daarnaast zelf de mate van openbaarheid van de Content voor de Zorgteamleden door te kiezen voor het Beschikbaar stellen van (items binnen) Content voor de daartoe door hem geautoriseerde Zorgteamleden binnen het Zorgnet. Het Radboudumc draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het Beschikbaar stellen van Content aan groepen van Gebruikers als gevolg van uw keuze ook niet als gevolg van verlies van inloggegevens door andere Gebruikers binnen het Zorgnet. 

Content die door een Zorgteamlid Beschikbaar wordt gemaakt op MijnZorgnet is daarmee Beschikbaar voor alle door de Zorgnethouder geautoriseerde Zorgteamleden. Het Zorgteamlid kan hierin geen autorisaties aanbrengen. Radboudumc draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het Beschikbar stellen van Content aan groepen van Gebruikers als gevolg van de keuze van het Zorgteamlid of de Zorgnethouder, ook niet als gevolg van het verlies van inloggegeven.  

Als Gebruiker erkent u dat het mogelijk is dat de Content die u Beschikbaar stelt door andere Gebruikers wordt gebruikt op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in de Gebruiksvoorwaarden (inclusief gebruik door derden als gevolg van verlies van inloggegevens). Ook erkent u dat het mogelijk is dat Content die door andere Gebruikers Beschikbaar wordt gesteld persoonlijke gegevens over u kunnen bevatten. Radboudumc is niet aansprakelijk voor enige handelingen van Gebruikers of derden in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling, voor schending van privacy door andere Gebruikers of derden, of voor enig ander onrechtmatig handelen van Gebruikers of derden ten aanzien van door u Beschikbaar gestelde Content. 

U als Gebruiker die Content Beschikbaar stelt op MijnZorgnet geeft hiermee automatisch het recht aan het Radboudumc om de door u Beschikbaar gestelde Content geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen van MijnZorgnet indien u heeft gehandeld in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, zonder dat het Radboudumc aansprakelijk kan worden gesteld jegens u of een derde als gevolg van een dergelijke wijziging of verwijdering.

10. Verboden Content

Hier volgt een niet uitputtende opsomming van Content die u als Gebruiker in ieder geval niet Beschikbaar mag stellen via MijnZorgnet (waarbij geldt dat het ter beoordeling is van het Radboudumc of bepaalde Content wel of niet is toegestaan).

 • Content die geen betrekking heeft op gezondheidszorg of gezondheid en/of ziekte;
 • Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins discriminerend is;
 • Content die anderszins kwetsend te noemen is;
 • Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 • Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
 • Content die naar de mening van Radboudumc in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar websites met een dergelijke inhoud;
 • Content waarin persoonlijke gegevens worden opgevraagd of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
 • Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 • Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten;
 • Content waarmee privacyrechten van derden worden geschonden;
 • Content die in strijd is met wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of de Gebruiksvoorwaarden.

11. Kennisgeving onrechtmatige Content

Het Radboudumc is niet verplicht toe te zien op het Gebruik van MijnZorgnet en op de inhoud van de Content op MijnZorgnet.

Indien u als Gebruiker van mening bent dat door het Radboudumc uw rechten of rechten van derden geschonden zijn door het Beschikbaar stellen van Content door het Radboudumc of een andere Gebruiker of indien u van mening bent dat de Content met inachtneming van de Gebruikersvoorwaarden, op andere wijze onrechtmatig is, kunt u dit melden bij het Radboudumc, door een e-mail te zenden aan helpdesk@mijnzorgnet.nl

Het Radboudumc zal kennisgevingen van onrechtmatige Content en verzoeken tot wijziging, verwijdering of ontoegankelijk maken doorgeven aan de Zorgnethouder in wiens Zorgnet de mogelijke onrechtmatige Content is Gebruikt, met het verzoek contact op te nemen met de Gebruiker die verantwoordelijk is voor het Beschikbaar stellen van de Content (indien dit niet de Zorgnethouder zelf is) en de Content te (laten) verwijderen danwel te wijzigen danwel ontoegankelijk te maken. Het Radboudumc behoudt zich het recht voor om indien daartoe aanleiding is de Content geheel of gedeeltelijk te wijzigen, verwijderen of ontoegankelijk te maken. 

Het Radboudumc behoudt zich het recht voor om niet tot inwilliging van een van verzoek tot wijziging, verwijdering of ontoegankelijk maken van Content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de Content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. 

Door het doen van een melding van onrechtmatige Content vrijwaart u het Radboudumc en alle aan haar gelieerde ondernemingen en personen voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken of wijzigen van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten van het Radboudumc in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische bijstand.

Het Radboudumc zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de Gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft. 

Indien de vermeende onrechtmatigheid Content betreft die Beschikbaar is gemaakt binnen Diensten of Modules van Derden die via MijnZorgnet ter beschikking worden gesteld, zal het Radboudumc verwijzen naar die Derden. Voor de Diensten en Modules van Derden gelden de gebruikersvoorwaarden van die Derden. Het Radboudumc heeft geen rol in de afhandeling rondom melding van vermeende onrechtmatige Content binnen de Diensten en Modules van Derden. Het Radboudumc is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen van vermeende onrechtmatige Content binnen de Diensten en Modules van Derden danwel voor de gevolgen van afhandeling door de Derde van een kennisgeving hierover door Gebruiker aan die Derde. Gebruiker vrijwaart Radboudumc en alle aan haar gelieerde ondernemingen en personen voor iedere aanspraak met betrekking tot onrechtmatige Content binnen Diensten en Modules van Derden danwel voor iedere aanspraak met betrekking tot de afhandeling hiervan door die Derde.

12. Copyright

U erkent en stemt er mee in dat de rechten van intellectueel eigendom, zoals auteurs-, databank- en merkrechten, op alle bestanden, Content en programma’s die door MijnZorgnet Beschikbaar worden gesteld, berusten bij het Radboudumc of haar licentiegevers. Uw rechtmatig gebruik van bedoelde bestanden, Content en programma’s is beperkt tot datgene wat noodzakelijk is voor het Gebruik van MijnZorgnet.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om Content van anderen dan van u zelf te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij het Radboudumc of de betreffende andere rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het Radboudumc substantiële delen van MijnZorgnet op te vragen of te hergebruiken.

Als Gebruiker behoudt u, onder de voorwaarden die in de Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die u toebehoren met betrekking tot de Content die door u via MijnZorgnet Beschikbaar wordt gesteld aan andere (groepen van) Gebruikers van MijnZorgnet inclusief uzelf.

U staat er als Gebruiker jegens het Radboudumc voor in dat u volledig rechthebbende bent voor het Beschikbaar stellen van de Content. U vrijwaart het Radboudumc en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de Content inbreuk maakt op enig geldend recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden. Alle door het Radboudumc gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aansprakelijkheden zullen door u worden vergoed.

Indien u Content Beschikbaar wilt stellen waarop intellectuele eigendomsrechten van anderen zijn gevestigd dan dient u zelf te zorgen voor toestemming voor het Beschikbaar stellen van deze Content op MijnZorgnet. 

13. Beëindigen account 

In aanvulling op de andere (rechts)middelen die het Radboudumc ten dienste staan, is het Radboudumc te allen tijde, in de onderstaande gevallen, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten als Gebruiker van MijnZorgnet (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, de mogelijkheid tot inloggen tijdelijk of blijvend stop te zetten, uw volledige of gedeeltelijke Content te verwijderen of te redigeren, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening jegens u als Gebruiker te beëindigen en/of te weigeren om diensten aan u als Gebruiker te verlenen: 

 • Indien u handelt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden;
 • Indien het Radboudumc van mening is dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere Gebruikers of aan het Radboudumc kunnen toebrengen. Het Radboudumc zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

14. Opheffen Account door Gebruiker 

Opheffen van een Account door een Gebruiker is op elk gewenst moment mogelijk. Opheffen van een account betekent dat de Content niet langer Beschikbaar is, de modules niet meer gebruikt kunnen worden en de links naar Diensten van Derden niet meer gebruikt kunnen worden. 
Als Gebruiker bent u zich bewust dat de door u geplaatste Content in het Zorgnet van anderen ook na het opheffen van uw Account Beschikbaar gesteld blijft via MijnZorgnet. 

15. Overlijden Gebruiker

Nabestaanden kunnen verzoeken om opheffen van een Account van een Zorgnethouder of Zorgteamlid na diens overlijden onder overlegging van een bewijs van overlijden 
De door het Zorgteamlid Beschikbaar gestelde Content blijft in het Zorgnet van een ander Beschikbaar. 

16. Privacy

U begrijpt dat bij gebruik van MijnZorgnet uw (persoons)gegevens door het Radboudumc worden verwerkt. Klik hier voor het Privacybeleid. LINK Het Privacybeleid maakt onverkort deel uit van de Gebruiksvoorwaarden. 

17. Content van derden

Het is mogelijk dat MijnZorgnet Content van derden (dat wil zeggen van anderen dan het Radboudumc of Gebruikers van MijnZorgnet) en/of links naar websites van derden (anderen dan het Radboudumc) bevat. De opname hiervan impliceert niet dat het Radboudumc de Content of website heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. Het Radboudumc is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of de gelinkte sites of voor enig gebruik hiervan door u als Gebruiker van MijnZorgnet.
Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke gebruikersvoorwaarden van die derden.

18. Diensten van derden

Het Radboudumc faciliteert de infrastructuur, door via MijnZorgnet Diensten en Modules van Derden ter beschikking te stellen door het bieden van hyperlinks naar de Diensten van derden op MijnZorgnet en eventueel de mogelijkheid van Single Sign On. Het Radboudumc is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van deze derden, waaronder de inhoud van de Diensten en/of Modules en/of Content die zij op deze wijze via MijnZorgnet Beschikbaar stellen.

Op de Diensten en Modules van Derden zijn de gebruikersvoorwaarden van die derden van toepassing.

19. Aansprakelijkheid

Het Radboudumc is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het Gebruik van MijnZorgnet inclusief, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van onjuistheid, onnauwkeurigheid, ongeschiktheid, onrechtmatigheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie en Content op MijnZorgnet.

Het Radboudumc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van MijnZorgnet of de onmogelijkheid om deze te Gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van het Radboudumc dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Het Radboudumc is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiende uit de diensten die Radboudumc verricht en/of het Gebruik door Gebruiker van MijnZorgnet.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker zijn schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij het Radboudumc meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen het Radboudumc vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt niet de aansprakelijkheid van het Radboudumc voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van het Radboudumc zelf en/of het bestuur van het Radboudumc uit te sluiten.

Het Radboudumc is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van derden, waaronder de inhoud van de Diensten en/of Modules en/of Content die zij op deze wijze via MijnZorgnet Beschikbaar stelt, de (gevolgen van) beschikbaarheid van de Diensten en Modules van Derden en/of het handelen danwel nalaten van deze derden op gebied van privacy van gegevens van Gebruikers en/of inhoud van de door deze derden gebruikte (gebruikers)voorwaarden.

20. Wijzigen diensten Radboudumc 

De diensten en producten van het Radboudumc zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en aard van MijnZorgnet kan van tijd tot tijd wijzigen zonder dat alle Gebruikers hierover voorafgaand worden geïnformeerd. Daarnaast kan het Radboudumc ophouden (tijdelijk of blijvend) met aanbieden van MijnZorgnet aan Gebruikers. Het Radboudumc heeft geen bewaarplicht van de in MijnZorgnet Beschikbaar gestelde Content indien zij de dienstverlening met betrekking tot MijnZorgnet eindigt. Radboudumc zal zich inspannen om in het geval van stopzetten van het aanbieden van MijnZorgnet de Gebruikers hierover te informeren, zodat aan hen een redelijke termijn wordt gegeven om Content op andere wijze te bewaren, indien gewenst. 

21. Overige bepalingen

Indien een of meerdere bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht

In gevallen waarin in de Gebruiksvoorwaarden niet voorziet, beslist het Radboudumc.

Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

B. Aanvullende deel voor door Zorgverlener

Alle bepalingen in deel A. van de Gebruiksvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op de Zorgverlener. Aanvullend geldt voor de Zorgverlener het volgende:

Zorgverleners dienen zich in deze hoedanigheid te allen tijde bewust te zijn van hun professionaliteit en het op hen in dat kader van toepassing zijnde medisch beroepsgeheim. 

De bijdrage van Zorgverleners aan MijnZorgnet is geen vervanging van een professionele zorgverlener-patiënt relatie. Content op MijnZorgnet kan ook niet gezien worden als invulling van de op zorgverleners krachtens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst geldende dossierplicht. Hieraan dient Zorgverlener op separate manier te voldoen.

Zorgverleners zijn en blijven zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van hun handelen, inclusief Gebruik van MijnZorgnet. Het Radboudumc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor aanspraken voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen hulpverlener en patiënt of vertegenwoordiger van de patiënt, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van MijnZorgnet. 

---- Einde Gebruiksvoorwaarden ----