Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van MijnZorgnet.nl - product van het Radboudumc, gevestigd te Nijmegen - die gelden voor het Gebruiken van MijnZorgnet.nl.

Indien in de Gebruiksvoorwaarden een volgens bovenstaande definities gedefinieerd begrip wordt bedoeld, wordt het begrip aangeduid met een hoofdletter.

Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de rechten en plichten bij Gebruik van MijnZorgnet.nl. Het Privacybeleid van MijnZorgnet maakt onverkort deel uit van de Gebruiksvoorwaarden. Door MijnZorgnet.nl te Gebruiken, op welke manier dan ook, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden (incl. het Privacybeleid). Bij eerste maal inloggen op MijnZorgnet.nl wordt (nogmaals) expliciet om aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden gevraagd.

Als MijnZorgnet de Gebruiksvoorwaarden wijzigt zal zij u dit laten weten via een nieuwsbericht op MijnZorgnet.nl. Ook kan MijnZorgnet. er voor kiezen u persoonlijk via een e-mailbericht hierover te informeren; zij is hiertoe echter niet verplicht. MijnZorgnet heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder u daarvan in kennis te stellen en (opnieuw) om instemming te vragen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen via MijnZorgnet.nl. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de meest actuele Gebruiksvoorwaarden, door deze regelmatig te raadplegen. Indien u, na aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden, MijnZorgnet.nl Gebruikt, op welke wijze dan ook, betekent dat dat u deze aanpassingen onherroepelijk aanvaardt.

De Gebruiksvoorwaarden zijn ingedeeld in de volgende delen:

 1. Algemeen deel voor alle Gebruikers van MijnZorgnet.nl
 2. Aanvullend deel voor Zorgverleners

A. Algemeen deel voor alle Gebruikers van MijnZorgnet.nl

1. Definities

 1. MijnZorgnet.nl Gebruiken en Gebruik van MijnZorgnet.nl: het (al dan niet ingelogd) raadplegen van Content, het aanmaken en/of bewerken van een Profiel, het starten en/of beheren van een Community, Communitylid worden, het goedkeuren van (potentiële) Communityleden en het Beschikbaar stellen van Content op MijnZorgnet.nl.
 2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die MijnZorgnet.nl Gebruikt. Daar waar het begrip Gebruiker wordt gehanteerd wordt hier tevens onder begrepen alle subgroepen van Gebruiker zoals (maar niet beperkt tot) de Ingelogde Gebruiker, de Niet-ingelogde Gebruiker, de Community-eigenaar, het Communitylid, de Zorgverlener en de Niet-zorgverlener.
 3. Niet-ingelogde gebruiker: subgroep van Gebruiker. Een natuurlijke persoon die zonder in te loggen een of meer gedeelten van MijnZorgnet.nl Gebruikt die voor Niet-ingelogde Gebruikers beschikbaar zijn. Niet-ingelogde Gebruikers kunnen geen Profiel aanmaken.
 4. Ingelogde Gebruiker: Subgroep van Gebruiker. Een natuurlijke persoon die door in te loggen een of meer gedeelten van MijnZorgnet.nl Gebruikt. Ingelogde Gebruikers kunnen een Profiel aanmaken.
 5. Zorgverlener: Subgroep van Gebruiker. De Ingelogde gebruiker die via uzipas inlogt en daardoor op MijnZorgnet.nl herkenbaar is als zorgverlener.
 6. Niet-zorgverlener Subgroep van Gebruiker. De Gebruiker niet zijnde een Zorgverlener zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden
 7. Profiel: De gegevens die een Gebruiker aan MijnZorgnet verstrekt voor het Gebruik en beheer van MijnZorgnet.nl. De Gebruiker bepaalt welke gegevens uit het Profiel beschikbaar zijn voor andere (groepen van) Gebruikers.
 8. Account: Alle Content die door een Gebruiker op MijnZorgnet.nl Beschikbaar is gesteld (inclusief het Profiel).
 9. Content: (tekst)bestanden, afbeeldingen, foto’s, beeldopnames, geluidopnames, materialen en alle andere vormen van informatie en gegevens die door een gebruiker of door MijnZorgnet Beschikbaar wordt gesteld aan (andere) (groepen van) Gebruikers van MijnZorgnet.nl via wiki’s, blogs, forums, Profielen en/of andere toepassingen binnen MijnZorgnet.nl.
 10. Content van derden: Content van derden (anderen dan MijnZorgnet of Gebruikers van MijnZorgnet.nl).
 11. Beschikbaar stellen van content: het plaatsen van content op MijnZorgnet.nl waardoor dit voor (groepen van) Gebruikers gebruikt kan worden.
 12. Gebruikersvoorwaarden: Dit document.
 13. Privacybeleid: Het document met de titel “Privacybeleid Mijnzorgnet.nl”. Het Privacybeleid is integraal onderdeel van de Gebruikersvoorwaarden.

2. Dienstverlening MijnZorgnet

MijnZorgnet biedt via MijnZorgnet.nl een platform waarbinnen Gebruikers al dan niet binnen Communities met elkaar kunnen communiceren en informatie delen over de zorg, gezondheid en/of ziekte. MijnZorgnet faciliteert de infrastructuur. MijnZorgnet.nl biedt een veilige omgeving om met anderen te communiceren en uw gezondheid centraal te zetten.
MijnZorgnet reguleert de communicatie of informatie niet inhoudelijk. Omdat MijnZorgnet.nl een communicatieplatform voor en door Gebruikers is, heeft MijnZorgnet geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de informatie op MijnZorgnet.nl. MijnZorgnet is daarom niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de inhoud van Content die zij op MijnZorgnet.nl Beschikbaar stellen.

3. Beschikbaarheid MijnZorgnet.nl

MijnZorgnet streeft er naar dat MijnZorgnet.nl te allen tijde beschikbaar is. Medewerkers van MijnZorgnet zullen zich hier voor inspannen. Desondanks garandeert MijnZorgnet niet dat MijnZorgnet.nl te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

4. Gebruik van MijnZorgnet.nl

Om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden die MijnZorgnet.nl u biedt dient u, voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de benodigde apparatuur, software en faciliteiten, zoals genoemd op MijnZorgnet.nl.

U staat er jegens MijnZorgnet voor in dat u bevoegd bent om MijnZorgnet.nl te Gebruiken. U staat er jegens MijnZorgnet voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat u zich zult houden aan alle wet -en regelgeving die van toepassing is op Gebruik van MijnZorgnet.nl

U bent als Gebruiker volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor al uw Gebruik, op welke wijze dan ook, van MijnZorgnet.nl. U bent als Gebruiker zelf verantwoordelijk voor uw gebruik van de informatie die u via MijnZorgnet.nl verkrijgt. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en uw gebruik ervan.

De waarde van medische adviezen via internet is naar zijn aard beperkt. Voor een gericht medisch advies van toepassing op uw specifieke individuele situatie raden wij u altijd aan een afspraak te maken voor het spreekuur van een ter zake kundige medicus.

Onverminderd de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden mag uw Gebruik van MijnZorgnet.nl niet:

 • Op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn;
 • Inbreuk maken op rechten van MijnZorgnet of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy;
 • In strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
 • Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van MijnZorgnet.nl en/of de computersystemen van MijnZorgnet te omzeilen;
 • Een commercieel karakter hebben, tenzij MijnZorgnet hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • Op enigerlei wijze het Gebruik van andere Gebruikers van MijnZorgnet.nl beperken of remmen;
 • Op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens MijnZorgnet en/of een derde.

5. Geheimhouding

Bij Gebruik van MijnZorgnet.nl of bij kennisname van Content via MijnZorgnet.nl verplicht u zich tot vertrouwelijkheid over die gegevens die u in het kader van Gebruik van MijnZorgnet.nl verneemt en waarvan u moet begrijpen dat deze vertrouwelijk moet blijven.

6. Inloggen

Om in te loggen op MijnZorgnet.nl en aldus een Profiel aan te kunnen maken als Niet-zorgverlener dient u gebruik te maken van het externe inlogsysteem DigiD. Op het gebruik van DigiD zijn de gebruiksvoorwaarden van DigiD van toepassing.
Om in te loggen op MijnZorgnet.nl en aldus een Profiel aan te kunnen maken als Zorgverlener dient u gebruik te maken van inloggen via de UZI-pas of via een gebruikersnaam/wachtwoord waarbij uw gegevens gecontrolleerd worden bij het BIG register. Op het gebruik van UZI-pas zijn de gebruiksvoorwaarden van het UZI-register van toepassing.

Een Niet-zorgverlener kan zich op de website via zijn weergegeven naam kenbaar maken als een zorgverlener. Dit zorgverlenerschap is echter niet door MijnZorgnet geverifieerd.

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens en u zult anderen geen toegang verlenen tot MijnZorgnet.nl met behulp van uw inloggegevens. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van uw inloggegevens gebruik maken, met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode totdat u MijnZorgnet op de hoogte stelt van ongeoorloofd gebruik.

Indien u merkt dat er sprake is van misbruik van uw inloggegeven kunt u dat melden aan MijnZorgnet, door een email te zenden aan helpdesk@mijnzorgnet.nl.

7. Profiel

Bij aanmelding wodt u gevraagd een Profiel aan te maken. Daarna kunt u altijd het Profiel wijzigen of de mate van openbaarheid wijzigen. U staat er jegens MijnZorgnet voor in dat de informatie die u via het Profiel aan MijnZorgnet verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder uw persoonsgegevens zoals uw naam en uw e-mailadres. U stemt ermee in dat MijnZorgnet de gegevens in het Profiel opslaat en gebruikt in verband met het beheer van uw Account en dat de gegevens van het Profiel aan anderen Beschikbaar worden gesteld in overeenstemming met de door u gekozen mate van openbaarheid. Raadpleeg voor het gebruik van uw (persoons)gegevens ook het Privacybeleid van MijnZorgnet" href="/privacy">Privacybeleid.

U mag geen Profiel aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon u hiervoor toestemming heeft gegeven.

U mag geen naam van een andere persoon als weergegeven naam kiezen, tenzij die andere persoon u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Gebruikers jonger dan 16 jaar moeten toestemming hebben van ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel. Door het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden garandeert u dat u ofwel 16 jaar of ouder bent ofwel toestemming hebt van ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel.

Opheffen van een Profiel is op elk gewenst moment mogelijk. Dit doet u door een verzoek te richten aan helpdesk@mijnzorgnet.nl. U bent zich bewust dat de door u geplaatste Content ook na het opheffen van het Profiel Beschikbaar gesteld blijft via MijnZorgnet.nl onder vermelding van de weergegeven naam “oud gebruiker”. De Content zelf wordt niet geanonimiseerd, de daarin door u gebruikte (persoons)namen blijven dus beschikbaar, tenzij u deze zelf wijzigt.

8. Content Beschikbaar stellen

Als Gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor het Beschikbaar stellen en voor de inhoud van uw Content. Omdat MijnZorgnet B.V hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt, vrijwaart u MijnZorgnet en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van Gebruikers of derden die gebaseerd zijn op de inhoud van de door u Beschikbaar gestelde Content waaronder ook aanspraken wegens onjuistheid, onnauwkeurigheid, ongeschiktheid, onrechtmatigheid, onvolledigheid of niet actueel zijn van de Content. Alle door MijnZorgnet gemaakte kosten en geleden schade die op enigerlei wijze verband houdt met dergelijke aansprakelijkheden zullen door u worden vergoed.

Als Gebruiker gaat u ermee akkoord dat de Content die u Beschikbaar stelt op MijnZorgnet.nl gebruikt zal worden door andere Gebruikers van MijnZorgnet.nl. U bepaalt echter zelf de mate van openbaarheid van de Content door te kiezen voor het Beschikbaar stellen van Content in open of gesloten of persoonlijke Communities dan wel door te kiezen voor privéberichten. MijnZorgnet draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het Beschikbaar stellen van Content aan groepen van Gebruikers als gevolg van uw keuze.

Als (Ingelogde) Gebruiker erkent u dat het mogelijk is dat de Content die u Beschikbaar stelt door andere Gebruikers wordt gebruikt op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in de Gebruiksvoorwaarden. Ook erkent u dat het mogelijk is dat Content die door andere Gebruikers Beschikbaar wordt gesteld persoonlijke gegevens over u kunnen bevatten. MijnZorgnet B.V is niet aansprakelijk voor enige handelingen van Gebruikers of derden in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling, voor schending van privacy door andere Gebruikers of derden, of voor enig ander onrechtmatig handelen van Gebruikers of derden ten aanzien van door u Beschikbaar gestelde Content.

9. Verboden Content

Hier volgt een niet uitputtende opsomming van Content die u als Gebruiker in ieder geval niet Beschikbaar mag stellen via MijnZorgnet.nl (waarbij geldt dat het ter beoordeling is van MijnZorgnet of bepaalde Content wel of niet is toegestaan).

 • Content die geen betrekking heeft op gezondheidszorg of gezondheid en/of ziekte;rg of gezondheid en/of ziekte;
 • Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins discriminerend is;
 • Content die anderszins kwetsend te noemen is;
 • Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 • Content die oproept tot geweld tegen en/of lastig vallen van een ander of anderen;
 • Content die naar de mening van MijnZorgnet in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar websites met een dergelijke inhoud;
 • Content waarin persoonlijke gegevens worden opgevraagd of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;er beschikking worden gesteld;
 • Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 • Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MijnZorgnet commerciële activiteiten zijn gemoeid;
 • Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten;
 • Content waarmee privacyrechten van derden worden geschonden;
 • Content die in strijd is met wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of de Gebruiksvoorwaarden.

10. Kennisgeving onrechtmatige Content

MijnZorgnet is niet verplicht toe te zien op het Gebruik van MijnZorgnet.nl en op de inhoud van de Content op MijnZorgnet.nl.

Indien u als Gebruiker van mening bent dat door MijnZorgnet uw rechten of rechten van derden geschonden zijn door het Beschikbaar stellen van Content door MijnZorgnet kunt u dit melden bij MijnZorgnet, door een email te zenden aan helpdesk@mijnzorgnet.nl.
Indien u als Gebruiker van mening bent dat uw rechten of rechten van derden geschonden zijn door het Beschikbaar stellen van Content door een andere Gebruiker of indien u van mening bent dat de Content, met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden, op andere wijze onrechtmatig is, kunt u kunt u MijnZorgnet hiervan op de hoogte stellen, door een email te zenden aan helpdesk@mijnzorgnet.nl. MijnZorgnet zal de kennisgeving onderzoeken en indien daartoe aanleiding is de Content geheel of gedeeltelijk verwijderen of ontoegankelijk maken of wijzigen.

MijnZorgnet behoudt zich het recht voor om niet tot inwilliging van een van verzoek tot wijziging, verwijdering of ontoegankelijk maken van Content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de Content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn.

Door het doen van een melding van onrechtmatige Content vrijwaart u MijnZorgnet en alle aan haar gelieerde ondernemingen en personen voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken of wijzigen van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten van MijnZorgnet in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen –doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische bijstand.sten voor juridische bijstand.

MijnZorgnet zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de Gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

11. Copyright

U erkent en stemt er mee in dat de rechten van intellectueel eigendom, zoals auteurs-, databank- en merkrechten, op alle bestanden, Content en programma’s die door MijnZorgnet.nl Beschikbaar worden gesteld, berusten bij MijnZorgnet of haar licentiegevers. Uw rechtmatig gebruik van bedoelde bestanden, Content en programma’s is beperkt tot datgene wat noodzakelijk is voor het Gebruik van MijnZorgnet.nl.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om Content van anderen dan van u zelf te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij MijnZorgnet of de betreffende andere rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van MijnZorgnet substantiële delen van MijnZorgnet.nl op te vragen of te hergebruiken.

Als Gebruiker behoudt u, onder de voorwaarden die in de Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die u toebehoren met betrekking tot de Content die door u via MijnZorgnet.nl Beschikbaar wordt gesteld aan andere (groepen van) Gebruikers van MijnZorgnet.nl.

U staat er als Gebruiker jegens MijnZorgnet voor in dat u volledig rechthebbende bent voor het Beschikbaar stellen van de content. U vrijwaart MijnZorgnet en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de Content inbreuk maakt op enig geldend recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of de door een Community-eigenaar opgestelde aanvullende voorwaarden voor gebruik van een Community. Alle door MijnZorgnet gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aansprakelijkheden zullen door u worden vergoed.

Indien u Content Beschikbaar wilt stellen waarop intellectuele eigendomsrechten van anderen zijn gevestigd dan dient u zelf te zorgen voor toestemming voor het Beschikbaar stellen van deze Content op MijnZorgnet.nl.

12. Stopzetten diensten

In aanvulling op de andere (rechts)middelen die MijnZorgnet ten dienste staan, is MijnZorgnet te allen tijde, in de onderstaande gevallen, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten als Gebruiker van MijnZorgnet.nl (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, de mogelijkheid tot inloggen tijdelijk of blijvend stop te zetten, uw volledige of gedeeltelijke Content te verwijderen of te redigeren, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening jegens u als Gebruiker te beëindigen en/of te weigeren om diensten aan u als Gebruiker te verlenen:
- Indien u handelt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden;
- Indien MijnZorgnet van mening is dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere Gebruikers of aan MijnZorgnet kunnen toebrengen. MijnZorgnet zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

13. Privacy

U begrijpt dat bij gebruik van Mijnzorgnet.nl uw (persoons)gegevens door MijnZorgnet worden gebruikt. Privacybeleid van MijnZorgnet" href="/privacy">Klik hier voor het Privacybeleid. Het Privacybeleid maakt onverkort deel uit van de Gebruiksvoorwaarden.

14. Content van derden

Het is mogelijk dat MijnZorgnet.nl Content van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname hiervan impliceert niet dat MijnZorgnet de Content of website heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. MijnZorgnet is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of de gelinkte sites of voor enig gebruik hiervan door u als Gebruiker van MijnZorgnet.nl
Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

15. Aansprakelijkheid

MijnZorgnet is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het Gebruik van MijnZorgnet.nl inclusief, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van onjuistheid, onnauwkeurigheid, ongeschiktheid, onrechtmatigheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie en Content op MijnZorgnet.nl.

MijnZorgnet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van MijnZorgnet.nl of de onmogelijkheid om deze te Gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van MijnZorgnet dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

MijnZorgnet is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiende uit de diensten die MijnZorgnet verricht en/of het Gebruik door Gebruiker van MijnZorgnet.nl.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker zijn schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MijnZorgnet meldt. Ieder vordering tot schadevergoeding tegen MijnZorgnet vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt niet de aansprakelijkheid van MijnZorgnet voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van MijnZorgnet zelf en/of het bestuur van MijnZorgnet uit te sluiten.

16. Wijzigen diensten MijnZorgnetigen diensten MijnZorgnet

De diensten en producten van MijnZorgnet zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en aard van MijnZorgnet.nl kan van tijd tot tijd wijzigen zonder dat alle Gebruikers hierover voorafgaand worden geïnformeerd. Daarnaast kan MijnZorgnet ophouden (tijdelijk of blijvend) met aanbieden van producten of diensten (waaronder MijnZorgnet.nl) aan Gebruikers zonder dat MijnZorgnet in staat is om Gebruikers daar voorafgaand over te waarschuwen.

17. Overige bepalingen

Indien één of meerdere bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht

In gevallen waarin in de Gebruiksvoorwaarden niet voorziet, beslist MijnZorgnet

Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

B. Aanvullend deel voor Zorgverleners

Alle bepalingen in deel A. van de Gebruiksvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op Zorgverleners. Aanvullend geldt voor Zorgverleners het volgende:

Zorgverleners dienen zich in deze hoedanigheid ten allen tijde bewust te zijn van hun professionaliteit en het op hen in dat kader van toepassing zijnde medisch beroepsgeheim.

De bijdrage van Zorgverleners aan MijnZorgnet.nl is geen vervanging van een professionele zorgverlener-patiënt relatie. Content op MijnZorgnet.nl kan ook niet gezien worden als invulling van de op zorgverleners krachtens de WGBO geldende dossierplicht.

Zorgverleners zijn en blijven zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van hun handelen, inclusief Gebruik van MijnZorgnet.nl. MijnZorgnet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor aanspraken voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen hulpverlener en patiënt of vertegenwoordiger van de patiënt, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van MijnZorgnet.nl.

---- Einde Gebruiksvoorwaarden ----